آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور باکو

تور باکو – 3 شب و 4 روز

اعتبار پکیج: 1398/06/25

باکو پرواز ایران ایر

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
GOLDEN SHINE
سه ستاره
۳٫۴۴۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
GANJALI
چهار ستاره
۴٫۰۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۴۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
VILLA INN
چهار ستاره
۳٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
MY ROSE BOUTIQUE
چهار ستاره
۳٫۳۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
AMMAR GRAND
چهار ستاره
۳٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
Azalea Baku
چهار ستاره
۳٫۵۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
DIPLOMAT
سه ستاره
۳٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
GREEN CITY
پنج ستاره
۳٫۹۴۵٫۰۰۰ ۴٫۸۴۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
METRO CITY
چهار ستاره
۳٫۹۵۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰ -۲٫۲۹۵٫۰۰۰
DIAMOND
چهار ستاره
۳٫۷۴۵٫۰۰۰ ۴٫۴۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
CONTINENTAL ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
CORNICHE
چهار ستاره
۳٫۶۴۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
CENTRAL PARK
چهار ستاره
۴٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ -۲٫۲۹۵٫۰۰۰
ATROPAT
پنج ستاره
۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۸۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
QAFQAZ CITY
چهار ستاره
۴٫۱۴۵٫۰۰۰ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
QAFQAZ SAHIL BAKU
چهار ستاره
۴٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
RICH
پنج ستاره
۴٫۲۹۵٫۰۰۰ ۵٫۲۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
SPRING
پنج ستاره
۳٫۸۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
QAFQAZ POINT BAKU
پنج ستاره
۴٫۴۹۵٫۰۰۰ ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
EXCELSIOR
پنج ستاره
۴٫۶۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
BOULEVARD
پنج ستاره
۵٫۲۹۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
HYATT REGENCY
پنج ستاره
۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۷٫۶۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
JUMEIRAH BEACH
پنج ستاره
۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۹٫۸۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
FAIRMONT
پنج ستاره
۷٫۲۹۵٫۰۰۰ ۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰
HILTON
پنج ستاره
۷٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ -۲٫۳۹۵٫۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است