آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور بلغارستان

تور بلغارستان – 7 شب و 8 روز

اعتبار پکیج: 1398/06/16

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
PALMA
چهار ستاره
۷٫۰۶۰٫۰۰۰ ۹٫۲۲۰٫۰۰۰ ۵٫۰۸۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
PERLA
سه ستاره
۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
BONITA
سه ستاره
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
PERUNIKA
سه ستاره
۸٫۴۹۵٫۰۰۰ ۱۰٫۴۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
SHIPKA
چهار ستاره
۹٫۱۹۵٫۰۰۰ ۱۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۶٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
PERLA
سه ستاره
۹٫۸۴۵٫۰۰۰ ۱۱٫۴۴۵٫۰۰۰ ۶٫۶۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۴۵٫۰۰۰
BLUE SKY
سه ستاره
۱۰٫۲۴۵٫۰۰۰ -۶٫۸۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
BONITA
سه ستاره
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۲۰٫۰۰۰
CENTRAL
چهار ستاره
۹٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
LILIA
چهار ستاره
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ ۱۳٫۲۷۰٫۰۰۰ ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
PALM BEACH
چهار ستاره
۱۱٫۲۴۵٫۰۰۰ ۱۳٫۳۴۵٫۰۰۰ ۷٫۳۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
ROYAL
چهار ستاره
۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
ATLAS
چهار ستاره
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۵۷۰٫۰۰۰ ۶٫۹۲۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
SMARTLINE ARENA
چهار ستاره
۱۲٫۳۴۵٫۰۰۰ ۱۴٫۴۹۵٫۰۰۰ ۷٫۸۹۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
ADMIRAL
پنج ستاره
۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
LILIA
چهار ستاره
۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ADMIRAL
پنج ستاره
۱۴٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱۸٫۵۹۵٫۰۰۰ ۸٫۷۴۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
ASTERA
چهار ستاره
۱۲٫۷۷۵٫۰۰۰ ۱۷٫۵۴۵٫۰۰۰ ۷٫۹۶۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
AZALIA
چهار ستاره
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ ۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰
KALIAKRA
چهار ستاره
۱۴٫۷۴۵٫۰۰۰ ۱۹٫۸۹۵٫۰۰۰ ۹٫۰۹۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
MELIA GRAND HERMITAGE
پنج ستاره
۱۵٫۷۹۵٫۰۰۰ ۲۱٫۷۴۵٫۰۰۰ ۹٫۶۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
ASTOR
پنج ستاره
۱۵٫۹۴۵٫۰۰۰ ۲۱٫۳۴۵٫۰۰۰ ۹٫۶۵۹٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰
MELIA GRAND HERMITAGE
پنج ستاره
۱۶٫۴۴۵٫۰۰۰ ۲۲٫۴۴۵٫۰۰۰ ۹٫۹۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است